Zanim Zieloną Górę miastem ustanowiono

Kwiecień 30, 2016 o 07:33

Zielona-Gora-plemieZielona Góra to piękne miasto z długowieczną historią. Zanim jednak ustanowiono tu osadę miejską, zanim zamieszkujący je ludzie zaczęli być nazywani mieszczanami, istniały na tym terenie liczne osady plemion, które dały początek tutejszej ludności. Domniemuje się, że tereny dzisiejszej Ziemi Lubuskiej, na której leży między innymi Zielona Góra, zamieszkiwały dawniej ludy zwane Lubuszanami.
Lubuszczanie to hipotetyczna nazwa plemienia zachodniosłowiańskiego, które należało do grupy wieleckiej. Możliwe jest także, że Lubuszczanie byli grupą przejściową między grupą polską a wielecką. Zamieszkiwali obszar po obydwu brzegach dolnej Warty i środkowej Odry w okresie X wieku. Zakłada się, że głównym grodem był Lubusz, skąd może pochodzić nazwa plemienia. Jak przypuszczają naukowcy do ziem należących do Lubuszczan mogły także należeć ziemie kostrzyńska, kiniecka i cedyńska. Historycy przyjęli, że Lubuszczanie zostali podbici przez Mieszka I około 960 – 965 roku.Zielona-Gora-osada
Ponieważ nie ma jasnych i bezsprzecznych dowodów na istnienie plemienia Lubuszczan, historycy nie są także zgodni co do obszaru, jaki miałoby to plemię zajmować. Przekazy historyczne pochodzące z XI wieku wspominają o plemieniu Leubuzzi, które miało zamieszkiwać teren obu brzegów Odry. Wspomina o nich Adam Bremeński w tekście z drugiej połowy XI wieku. Zaliczył lud Lubuszczan do ludów wieleckich obok takich plemion jak Hobolanie, Doszananie, a także Wolinianie czy Stodorananie. W XIII wieku wymieniano ziemie po obu stronach Odry jako ziemie należące do Ziemi Lubuskiej, będącej siedzibą Lubuszczan w X wieku.
W opracowaniach naukowych można przeczytać, iż Lubuszczanie to słowiański lud Licikaviki, który pozostawał pod wodzą Mieszka I. Taką tezę wysnuli naukowcy badający ten temat na podstawie zapisów Widukinda z Korbei, który w swym dziele „Dzieje saskie” wskazał ów plemię Licikavici, choć istnieje także teza, że nazwę tą należy czytać jako Liubusiki.
To, że Lubuszczanie zamieszkiwali obie strony Odry potwierdza fakt, iż archeolodzy podczas prac wykopaliskowych odkryli pozostałości po osadach między innymi w Lossow, Reitwein, Neutrebbin, Buckow, Lemierzycach, Ownicach, Sulęcinie czy w Owczarach. zielona-gora-blokiŚwiadczyć to może o tym, iż Lubuszczanie zamieszkiwali te tereny na pewno w VIII – IX wieku.
Trudno jest osądzać i wydawać twierdzenia, w przypadku, gdy dysponuje się tak niewielką, wręcz szczątkową bazą faktów historycznych dotyczących ludu Lubuszczan. Jedni historycy zrównują Lubuszczan z Licikavikami, inni poddają w wątpliwość istnienie takich plemion, a jeszcze inni powątpiewają w hipotezy odnośnie terenów ich zamieszkania. Badania jednak wykazują, że nad Odrą nie odnaleziono zwartych osad plemiennych, co świadczyć by mogło o niezamieszkiwaniu tam ludów Lubeszcza, a przynajmniej nie od prawieków. Może przybyli oni w te okolice, by się osiedlić, stąd pozostałości po grodach pochodzących z XII – XIII wieku.