ZIT Zielona Góra

Grudzień 30, 2016 o 21:58

domkiŚrodki unijne, które w latach 2014 – 2020 zostały przyznane Polsce do wydatkowania, dają niezwykłą możliwość szerokiego ich wykorzystania w celu podniesienia ogólnie rozumianego poziomu życia mieszkańców Polski, regionów, wsi. Pieniądze unijne mają pobudzać rozwój kraju, przedsiębiorstw, pomóc w kształtowaniu i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, być środkiem pomocnym w rozwiązywaniu problemów pomocy społecznej. Jednak obecna perspektywa finansowa różni się od poprzedniej (lat 2007-2013) nie tylko wyższymi wskaźnikami narzuconymi do osiągnięcia. To także zupełnie nowe podejście do rozwoju poszczególnych obszarów w regionach. W tej perspektywie bowiem mamy do czynienia m.in. z ZIT czyli Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi oraz MOF, czyli Miejskimi Obszarami Funkcjonalnymi.
Zielona Góra została objęta właśnie Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jako Miejski Obszar Funkcjonalny będzie mogła starać się o fundusze na poprawę jakości życia oraz rozwój miasta. Ujęcie Zielonej Góry w Strategii ZIT daje ogromną szansę na nowe inwestycje nie tylko w sferze społecznej, ale i infrastrukturalnej. blokCzyli inaczej mówiąc będzie możliwość budowania i finansowania nowych inwestycji kulturalnych (muzea, amfiteatry) czy rekreacyjno-sportowych. Strategia ta ukazuje obszar Zielonej Góry jako obszaru nie administracyjnego lecz na podstawie definiowania ich na podstawie potencjału i barier rozwoju. Takie podejście nazywane jest zintegrowanym, ponieważ łączy w sobie propozycje rozwiązania problemów z wielu dziedzin, nowych obszarów. Dla przykładu można napisać projekt, który będzie aktywizował osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z danego obszaru, np. ulicy czy nawet bloku. Wiedząc o tym, że prawie wszyscy mieszkańcy na bloku socjalnego mają liczne problemy, w tym pozostają bez pracy, są alkoholikami lub po prostu mają z tym problem, są sprawcami lub/i ofiarami przemocy, drobna przestępczość. Taki projekt ma kompleksowo zaproponować działania, które będą dotykać kilku, a nie jednego (jak było do tej pory) problemu.
zielona-gora-turystaObszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zielona Góra stanowią miasto Zielona Góra, gmina Sulechów, gmina Czerwieńsk, gmina Świdnica, gmina Zabór. W ramach ZIT możliwe jest realizowanie projektów w następujących Osiach Priorytetowych: Gospodarka i innowacje, Rozwój cyfrowy, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i kultura, Transport, Równowaga społeczna, Nowoczesna edukacja i Infrastruktura społeczna.
Aby móc aplikować po środki finansowe na realizację zaplanowanych działań należy bacznie obserwować strony internetowe instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych. Tam także pojawiać się będą informacje na temat szkoleń i warsztatów z zakresu pisania i realizacji projektów unijnych, zwłaszcza ZIT’owych.